Aktualnosć

Regulamin 40. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Kobiet

1. Kierownictwo

Polski Związek Lekkiej Atletyki

2. Termin i miejsce

6 grudnia 2020, Dębno.

3. Gospodarz

Urząd Miasta i Gminy Dębno – www.debno.pl

4. Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie, ul. JParkowa 20 , 74-400 Dębno

(095) 760 24 36  , www.maratondebno.pl

Stowarzyszenie Maraton Dębno przy współudziale Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno.

5. Konkurencja – Maraton Kobiet

6. Warunki uczestnictwa

Do startu w 40. PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie Kobiet prawo startu mają wyłącznie obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej, które do dnia 6 grudnia 2020 roku ukończą 18 lat, posiadające ważną na sezon 2020 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

7. Program

Rywalizacja w 40. PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie Kobiet odbędzie się na trasie posiadającej atest PZLA, oznakowany każdy kilometr, punkty pomiaru czasu co 5 km (trasa wytyczona jest ulicami Dębna oraz poza miastem zalesionymi drogami o nawierzchni asfaltowej (98% ) oraz kostce brukowej (2%)).

Trasa: 42,195 km , 4 pętle - dwie ulicami Dębna i dwie na trasie Dębno-Dargomyśl-Cychry- Dębno.

Start: Dębno, ul. Kostrzyńska 14, godz.11.00.

Meta: Dębno, ul. Mickiewicza 10. Pomiar czasu do godz.14.30.

8. Nagrody

W ramach rywalizacji indywidualnej mistrzostw Polski za zajęcie miejsc 1-3 zawodniczki otrzymują medale.

Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora zgodnie z regulaminem 47. Maratonu Dębno 2020.

9. Zgłoszenia

Do 40. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Kobiet obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”.

System zgłoszeń otwarty będzie od dnia 12 października 2020, do godziny 17:00 w dniu 30 listopada 2020.

Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody PZLA. Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwapolski@pzla.pl z załączonym potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł. Przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody na start zawodnika zgłoszonego po terminie. W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie zwracana.

10. Zasady rozgrywania konkurencji

Zgodnie z regulaminem 40. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Kobiet – 47. Maratonu Dębno 2020.

11. Weryfikacja  – potwierdzenia i skreślenia zawodników

Zgodnie z regulaminem 40. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Kobiet – 47. Maratonu Dębno 2020.

W Biurze Organizacyjnym w Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej, ul. Piłsudskiego 10 w dniach 5 grudnia w godz. 14.00 – 20.00 lub 6 grudnia w godz. 8.00 – 10.00.

12. Noclegi oraz wyżywienie

Zamówienia na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres organizatora w terminie przez niego określonym w regulaminie.

13. Zasady finansowania

Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.

Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.

14. Inne
Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszego regulaminu.

 • Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach lub z udziału w ceremonii dekoracji medalowej,
  2. zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach,
  3. wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w internecie przez Polski Związek Lekkiej Atletyki,
  4. jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma objawów COVID-19,
  5. nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed udziałem w zawodach,
  6. został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.).

-  Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.

 • Zawodnicy startujący w 40. PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie Kobiet zobowiązani są do występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski).

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie 
„40. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Kobiet” należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki