Aktualnosć

REGULAMIN 44.MARATONU DĘBNO

REGULAMIN 44.MARATONU DĘBNO 2017

44. MARATON DĘBNO 2017
37. PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet

15. Mistrzostwa Polski Policjantów
 4. Mistrzostwa Polski Strażaków
 4. Mistrzostwa Polski Nauczycieli

12. Mistrzostwa Miasta i Gminy Dębno    
Dębno, dnia 2 kwietnia 2017 r.

BIURO ORGANIZACYJNE: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20, 74-400 Dębno, tel/fax +48 95 760 2436

UWAGA! W dniach 01.04.2017 r. oraz 02.04.2017 r. Biuro Organizacyjne będzie znajdowało się w Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej, ul.Piłsudskiego 10, tel. 508 900 320.

I. ORGANIZATOR
   1. Maraton jest imprezą MIASTA I GMINY DĘBNO.
   2. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie przy współudziale Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno.
   3. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 
 II. CEL
   1. Wyłonienie Mistrzów Polski w Maratonie na rok 2017 w kategorii: PZLA Kobiet, Policjantów, Strażaków, Nauczycieli oraz Mistrzów Miasta i Gminy Dębno.
   2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
   3. Promocja miasta i gminy Dębno.

 III. TERMIN I MIEJSCE
   1. Bieg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2017 roku, wytyczony jest ulicami Dębna oraz poza miastem zalesionymi drogami o nawierzchni asfaltowej (98% ) oraz kostce brukowej (2%).
   2. Start: Dębno, ul. Kostrzyńska 14, godz.11.00.
   3. Trasa: 42,195 km , 4 pętle - dwie ulicami Dębna i dwie na trasie Dębno-Dargomyśl-Cychry-Dębno. Trasa posiada atest PZLA, oznakowany każdy kilometr, punkty pomiaru czasu co 5 km.
   4. Meta: Dębno, ul. Mickiewicza 10. Pomiar czasu do godz.16.00.
   5. Od godz. 9.30 do godz.16.30 – trasa będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
   6. Punkty odżywiania
na których będą ustawione: woda mineralna, napój izotoniczny, owoce, cukier i słodycze są usytuowane na: 2, 6, 11, 15, 20, 23.5, 29, 33, 38, 40.5 kilometrze trasy. Punkty odswieżania, na których znajdować się będzie woda mineralna znajdują się na: 9, 13, 17, 27, 31, 35 kilometrze.
   7. Na trasie Maratonu Dębno nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.
   8. Punkty odświeżania będą znajdowały się w połowie drogi między punktami odżywiania.
   9. Punkty medyczne będą znajdowały się na trasie w sześciu stałych miejscach rozstawionych co ok. 2,8 km.
 10. Zawodnicy na starcie ustawiają się według następującej kolejności:

     - zawodnicy z numerami 1-30 w strefie bezpośrednio przy linii startu,

     - pozostali uczestnicy biegu w strefach startowych adekwatnych do aktualnych możliwości biegowych zawodnika.


 

IV. UCZESTNICTWO

UWAGA:  w związku z uwarunkowaniami technicznymi trasy podczas 44.Maratonu Dębno  łączna liczba startujących zawodników ograniczona będzie do 2300 osób.
O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza i wpłacenie opłaty startowej.


   1. W 44.Maratonie Dębno prawo startu mają osoby, które do dnia 2 kwietnia 2017 r. ukończą 18 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.
   2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniach 1 kwietnia w godz. 10.00 – 22.00 lub 2 kwietnia w godz. 7.00 – 9.30.
   3. Podczas weryfikacji należy przedstawić:
      - dowód tożsamości do weryfikacji daty urodzenia,
      - w ewentualnych sprawach spornych - dowód wpłaty opłaty startowej,

     - zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Policjantów, Mistrzostwach Polski Strażaków, Mistrzostwach Polski Nauczycieli  okazują legitymacje służbowe lub legitymacje emeryta a druhowie OSP legitymacje członka OSP. 

 4. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Maratonie i wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
   5. Uczestników Mistrzostw Polski Policjantów, Mistrzostw Polski Strażaków i Mistrzostw Polski Nauczycieli dodatkowo obowiązują odpowiednio regulaminy: 37. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet, 15.Mistrzostw Polski Policjantów, 4.Mistrzostw Polski Strażaków i 4.Mistrzostw Polski Nauczycieli a uczestników Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno regulamin
12.Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno.
   6. Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 5:00:00 godz (czas brutto). Po przekroczeniu tego limitu uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zejścia z trasy biegu i dojechania do mety samochodem technicznym z napisem KONIEC BIEGU. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie i nie wsiądą do samochodu technicznego, czynią to na własną odpowiedzialność oraz ponoszą za to odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
    7. Warunkiem udziału w Maratonie jest:

 - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa w punkcie V, oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy i SMS-owy zawodników informacji i ankiet dotyczących Maratonu Dębno.
Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z  Organizatorem przy realizacji Maratonu Dębno i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.),
     - wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.


V. ZGŁOSZENIA
Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z opłatą startową w wysokości 140 zł do dnia 10.03.2017 r.,lub wyczerpania limitu zgłoszeń.

UWAGA: UCZESTNICY 15.MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW, 4.MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW, 4.MISTRZOSTW POLSKI NAUCZYCIELI I MISTRZOSTW MIASTA I GMINY DĘBNO REJESTRUJĄ SIĘ ZAZNACZAJĄC ODPOWIEDNIĄ RUBRYKĘ NA FORMULARZU ZGŁOSZEŃ.


Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi ani nie może zostać przeniesiona na innego zawodnika .
Opłaty wpisowego należy dokonywać przelewem elektronicznym DOTPAY umieszczonym na formularzu zgłoszeniowym po dokonaniu zgłoszenia i zalogowaniu się do konta.
Uiszczenie opłaty spowoduje automatyczne umieszczenie na liście startowej.
UWAGA! Na liście startowej ukażą się zawodnicy, którzy dokonali pełnego zgłoszenia wraz z opłatą startową.


 1. Z opłaty startowej zwolnione są uczestniczki 37. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet posiadające nową opłaconą licencję na 2017 rok.
2. Organizator przyznaje 50% zniżkę opłaty startowej dla:

      - zawodników z orzeczeniem pierwszej grupy inwalidzkiej,
      - zawodników, którzy do dnia 2 kwietnia 2017 r. ukończyli 60 lat,
- uczestników 15.Mistrzostw Polski Policjantów,
- uczestników 12.Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno.

UWAGA: OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZNIŻKĘ W OPŁACIE STARTOWEJ ZOBOWIĄZANE SĄ DO WPŁACENIA 100% OPŁATY STARTOWEJ PODCZS REJESTRACJI A NADPŁACONA KWOTA ZOSTANIE ZWRÓCONA NA WSKAZANE KONTO LUB W BIURZE MARATONU PO POZYTYWNYM ZWERYFIKOWANIU POSIADANEJ PODSTAWY DO ULGI.

UWAGA: Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres maratondebno@wp.pl  podając  wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. 

 VI. KLASYFIKACJE
   1. Klasyfikacja generalna.
   2. Klasyfikacja kobiet.
3. Klasyfikacja 37. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet.

4. Klasyfikacja 15. Mistrzostw Polski Policjantów.
   5. Klasyfikacja 4. Mistrzostw Polski  Strażaków.
   6. Klasyfikacja 4. Mistrzostw Polski Nauczycieli.
   7. Klasyfikacja Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno.
   8. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
      - K-20   M-20 rocznik 1999-1988,
      - K-30   M-30 rocznik 1987-1978,
      - K-40   M-40 rocznik 1977-1968,
      - K-50   M-50 rocznik 1967-1958,
      - K-60   M-60 rocznik 1957 i starsi.
UWAGA: PODSTAWĄ UTWORZENIA KLASYFIKACJI JEST UDZIAŁ MINIMUM PIĘCIU ZAWODNIKÓW.


 VII. NAGRODY

   1. Klasyfikacja generalna:
      - Puchary, nagrody pieniężne (miejsca I-X):
     I miejsce     –  15.000 zł,
     II miejsce    –  12.000 zł,
     III miejsce   –  10.000 zł,
     IV miejsce    –   5.000 zł,
     V miejsce     –   3.000 zł,
     VI miejsce    –   2.000 zł,
     VII – X m.    –   1.000 zł.

   2. Klasyfikacja kobiet:
      - Puchary, nagrody pieniężne (miejsca I-VI):
        I miejsce     –  10.000 zł,           
        II miejsce    –   8.000 zł,                  
        III miejsce   –   6.000 zł,                  
        IV miejsce    –   3.000 zł,           
        V miejsce     –   2.000 zł,           
        VI miejsce    –   1.000 zł.


3. Klasyfikacja 37. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet:
      - Puchary, medale, nagrody pieniężne:
        I miejsce     –  5.000 zł,           
        II miejsce    –  4.000 zł,                  
        III miejsce   –  3.000 zł,          

 4. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Policjantów Kobiet i Mężczyzn:
      - I-III miejsce – puchary, nagrody pieniężne,
        I miejsce     - 500 zł,
        II miejsce    - 400 zł,
        III miejsce   - 300 zł.

 5. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Strażaków Kobiet i Mężczyzn:
      - I-III miejsce – puchary, nagrody pieniężne,
        I miejsce     - 500 zł,
        II miejsce    - 400 zł,
        III miejsce   - 300 zł.

  6. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Nauczycieli Kobiet i Mężczyzn:
      - I-III miejsce – puchary, nagrody pieniężne,
        I miejsce     - 500 zł,
        II miejsce    - 400 zł,
        III miejsce   - 300 zł.

  7. Klasyfikacja Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno Kobiet i Mężczyzn:
     - I-VI miejsce  – puchary, nagrody pieniężne,
       I miejsce     –   500 zł,           
       II miejsce    –   400 zł,                  
       III miejsce   –  300 zł,                  
       IV miejsce   –   200 zł,           
       V miejsce    –   100 zł,           
       VI miejsce   –   100 zł.

   8. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
      - I-III miejsce – puchary, nagrody pieniężne,
       I miejsce     - 300 zł,
       II miejsce    - 200 zł,
       III miejsce   - 100 zł.

  9. Premie finansowe za pobicie rekordu Maratonu Dębno:
      - kobiety   - czas poniżej 2:32:09 –  5.000 zł ,      
      - mężczyźni - czas poniżej 2:09:57 – 10.000 zł .
      Premię pieniężną otrzymuje tylko pierwszy zawodnik (zawodniczka ) na mecie.
 10. Premie i nagrody pieniężne zdobyte przez uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 8 tygodni po uzyskaniu protokołu Komisji Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 11. Zdobywcom premii i nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi.
 
 VIII. NOCLEGI
   1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi na hali sportowej z dnia 1 na 2 kwietnia zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na karcie zgłoszenia. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.
   2. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Organizacyjnym w dniu 1 kwietnia w godz. 10.00 – 22.00.
   3. Istnieje możliwość bezpośredniej rezerwacji miejsc noclegowych, w hotelach i kwaterach prywatnych, których adresy podane są na stronie internetowej maratonu: www.maratondebno.pl.
  

 IX. WYŻYWIENIE
1. Wszyscy zawodnicy otrzymają bezpłatne talony na:
- "PASTA PARTY" ( makaron z sosem, kawa, herbata, woda mineralna), która odbędzie się w dniu 1 kwietnia w godz. 17.00-21.00 w stołówce przy Biurze Maratonu,
-
ciepły posiłek wydawany po biegu w stołówce przy Biurze Maratonu,  w dniu 02.04 w godz. 13.00 – 17.30.
   2. Organizator zapewnia owoce, słodycze i napoje na trasie biegu.
   3. Pozostałe wyżywienie na własny koszt uczestników.

 X. FINANSOWANIE
   1. Koszty organizacji Maratonu pokrywają:
      - Samorząd Dębna – sponsor główny,
      - Firmy i instytucje wspomagające Maraton – wykaz w komunikacie.
   2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy.
   3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
      - numer startowy oraz agrafki,
      - regulamin, program imprezy,
      - worek na odzież do szatni,
      - koszulkę sportową z okolicznościowym nadrukiem,
      - po ukończeniu biegu – okolicznościowy medal,
      - wyżywienie i napoje podane w rozdziale IX regulaminu.

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane za pomocą chipów. Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Nie wolno odklejać chipów z numeru startowego. Odklejenie chipa z numeru startowego spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
   2. Na trasie Maratonu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w Maratonie Dębno, obsługa maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Niedozwolone jest przebywanie na trasie Maratonu osób bez ważnego numeru startowego oraz osób towarzyszących.  Osoby bez ważnego numeru startowego i inne nieupoważnione osoby będą usuwane z trasy przez obsługę i sędziów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
   3. Przekazanie numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 
   4. Maraton będzie rozgrywany zgodnie z przepisami IAAF i PZLA oraz niniejszym regulaminem.
   5. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
   6. Szatnie i przebieralnie usytuowane będą na terenie BIURA MARATONU - Hala Sportowo-Rehabilitacyjna. Umywalnie i natryski dostępne będą w Gimnazjum Publicznym oraz na Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej - Biuro Maratonu.
   7. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Wydawanie przekazanych rzeczy odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w bagażu.
   8. Parking w dniach 01-02 kwietnia znajdować się będzie przy Biurze Organizacyjnym - wjazd od ul. Słowackiego.
   9. Po biegu wszyscy uczestnicy Maratonu mogą skorzystać z masaży na Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej.
   10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
   11. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

 
                                                   DYREKTOR MARATONU
                                                            Stanisław Lenkiewicz