Aktualnosć

Regulamin Maratońskiej Dziesiątki

Regulamin Maratońskiej Dziesiątki

UWAGA: uczestników Maratońskiej Dziesiątki obowiązuje regulamin 49. Maratonu Dębno.
BIURO ORGANIZACYJNE: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20, 74-400 Dębno, tel/fax +48 95 760 2436. W dniach 15-16.04.2023.  Biuro Organizacyjne będzie znajdowało się w Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej, ul. Piłsudskiego 10, tel. 508 900 320.
NUMER KONTA: STOWARZYSZENIE MARATON DĘBNO 03 1140 2004 0000 3102 7733 9362

I. ORGANIZATOR

1. Maratońska Dziesiątka jest imprezą MIASTA I GMINY DĘBNO.

2. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie, Stowarzyszenie Maraton Dębno.

 

II. CEL

2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

3. Promocja miasta i gminy Dębno.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 roku, wytyczony jest ulicami Dębna.
2. Start: Dębno, ul.J.Słowackiego, godz.10.05.

3. Trasa: 10km, 3 pętle ulicami Dębna.
4. Meta: Dębno, ul. Mickiewicza . Pomiar czasu do godz.11.30.

5.  Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.maratondebno.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

IV. UCZESTNICTWO

1. W Maratońskiej Dziesiątce prawo startu mają osoby, które do dnia 16 kwietnia 2023 r. ukończą 16 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniach 15 kwietnia w godz. 10.00 – 22.00 lub 16 kwietnia w godz. 7.00 – 8.30  lub skorzystać z możliwości wysyłki Pakietu Startowego. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.

3. Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać za okazaniem biletu z kodem QR, który wysłany zostanie na adres mailowy podany przy zgłoszeniu po wniesieniu opłaty. Bilet wysłany zostanie ponownie przed otwarciem biura zawodów mailem i smsem. Bilet dostępny jest też przez cały czas w edycji zgłoszenia w portalu zapisów.
4. Wymagana jest pisemna zgody rodziców/opiekunów (stanowiące załącznik do karty startowej) dla wszystkich niepełnoletnich uczestników.
5. Podczas elektronicznej rejestracji do zawodów potwierdzacie Państwo oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu i wyrażacie zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia.
6. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.

7. Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 1:30:00 godz (czas brutto). Po przekroczeniu tego limitu uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zejścia z trasy biegu. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność oraz ponoszą za to odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Warunkiem udziału w Maratońskiej Dziesiątce jest:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu,  oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy i SMS-owy zawodników informacji i ankiet dotyczących Maratonu Dębno i Maratońskiej Dziesiatki,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Maratonu Dębno, Maratonskiej Dziesiątki i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
10. Organizator nie przewiduje startu "Zawodników Anonimowych" 

11. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 8. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO Maratońskiej Dziesiatki.
14. Zgodnie z wytycznymi PZLA, uczestnicy reprezentujący Rosję i Białoruś wykluczeni są z udziału w biegu.

V. ZGŁOSZENIA

1. 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Maratońskiej Dziesiątce przyjmowane są do 31 marca 2023 roku.
Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z opłatą startową w wysokości:
- pakiet bez koszulki:

- 90 zł od 01.02.2023 do 28.02.2023,

- 120 zł od 01.03.2023 do 31.03.203.
- pakiet z koszulką 
 techniczną New Balance:

- 150 zł od 01.02.2023 do 28.02.2023,

- 180 zł od 01.03.2023 do 31.03.203.


Rezygnacja z udziału w biegu i zwrot opłaty startowej możliwy jest do 28.02.2022 jednak wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 30 zł tytułem kosztów operacyjnych. Po tym terminie opłata wpisowego nie podlega zwrotowi ani nie może zostać przeniesiona na innego zawodnika.
2. Opłaty wpisowej należy dokonywać elektronicznie w portalu zapisów bezpośrednio po rejestracji. Uiszczenie opłaty spowoduje automatyczne umieszczenie na liście startowej z potwierdzeniem wniesienia opłaty.
UWAGA ! NA LIŚCIE STARTOWEJ UKAŻĄ SIĘ TYLKO ZAWODNICY, KTÓRZY WYPEŁNILI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DOKONALI OPŁATY STARTOWEJ.

7. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową, powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu. Zaznaczając opcję faktura, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktury bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej. Faktura będzie wystawiona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
    Wszelkie wnioski dotyczące ulg i faktur powinny być złożone do 31.03.2023 r.

8. W przypadku zaistnienia siły wyższej i konieczności odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata startowa nie będzie zwracana.

 

VI. KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja generalna
2. Klasyfikacja kobiet.
3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K-20 - M-20 ,
K-30 - M-30 ,
K-40 - M-40 ,
K-50 - M-50 ,
K-60 - M-60 .

UWAGA ! PODSTAWĄ UTWORZENIA KLASYFIKACJI JEST UDZIAŁ MINIMUM PIĘCIU ZAWODNIKÓW.

Klasyfikacja  odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych netto ( liczonych od przekroczenia linii startu). W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto .

 

VII. NAGRODY
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:
 I-III miejsce – puchary, 

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: I-III miejsce – puchary, 

Nieoficjalne wyniki zostaną zamieszczone na stronie datasport.pl bezpośrednio po biegu.
3. Dekorocje zwycięzców i w kategoriach wiekowych - scena głowna godzina 13.00

 

VIII. WYŻYWIENIE

1. Wszyscy zawodnicy otrzymają bezpłatne talony na "PASTA PARTY" ( makaron z sosem, kawa, herbata, woda mineralna), która odbędzie się po biegu w dniu 16 kwietnia w godzinach 11.00-12.30 w wydzielonej strefie w okolicy mety.
2. Organizator zapewnia owoce, słodycze i napoje na trasie biegu.
3. Pozostałe wyżywienie na własny koszt uczestników.

 

IX. FINANSOWANIE

1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy. 

2. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje między innymi: numer startowy oraz agrafki, regulamin, program imprezy, worek na odzież do szatni, koszulkę sportową z okolicznościowym nadrukiem (zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego), wyżywienie i napoje podane w rozdziale VIII regulaminu a po ukończeniu biegu okolicznościowy medal.
Koszulki będą wydawane po wcześniejszej deklaracji rozmiaru w formularzu zgłoszeniowym. Ich pula w danym rozmiarze będzie ograniczona. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.Pula koszulek technicznych New Balance jest ograniczona.
Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 

X. WYSYŁKA PAKIETU STARTOWEGO

1. Uczestnicy 49. Maratonu Dębno mogą skorzystać z możliwości wysyłki Pakietu Startowego.

2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy z chipem do pomiaru czasu i pamiątkową koszulkę – zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w  Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych przewoźnika.

3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.

4. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 25 zł (brutto) za jednego Uczestnika.

5. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 28.02.2023 r.

6. Wysyłki będą realizowane na około dwa tygodnie przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 31.03.2023 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem biuro@maratondebno.pl.

7. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie, brak odczytu może spowodować dyskwalifikację uczestnika. Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Nie wolno odklejać chipów z numeru startowego. Odklejenie chipa z numeru spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

2. Na trasie przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w biegu, obsługa maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
Niedozwolony jest:

a. start bez numeru startowego,
b. start zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,
c. używanie na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora,
d. start ze zwierzętami,
e. start z wózkami dziecięcymi, z dziećmi w chustach/nosidełkach,
f. start z kijami do nordic walking,
g. przebycie części trasy przy pomocy środków transportu skracanie, zmienianie trasy,
i. start na wózkach dla osób niepełnosprawnych,
j. start w słuchawkach. 

 W BIEGU NIE PRZEWIDUJE SIĘ STARTU ZAWODNIKÓW NA WÓZKACH.

3. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez organizatora.
Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora.

4. Każdy uczestnik podczas elektronicznej rejestracji jest zobowiązany do potwierdzenia oświadczenia o znajomości regulaminu. Rejestrując się do zawodów, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga ze sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6. Przekazanie numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
9. Szatnie i umywalnie usytuowane będą na terenie BIURA MARATONU - Hala Sportowo- Rehabilitacyjna.
10. Zawodnicy oddają do depozytu na Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej przy BIURZE MARATONU, rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Rzeczy będą przyjmowane w godz od 8.30-10.00 a wydawane w godz od 12.30 – 16.00 za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w bagażu.

11. Parking w dniach 15-16 kwietnia znajdować się będzie przy Biurze Organizacyjnym - wjazd od ul. Słowackiego.

12. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

                                                                                    DYREKTOR MARATONU
                                                                                         Stanisław
Lenkiewicz

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  Maratońskiej Dziesiątki.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwanego dalej RODO):

1. Administrator danych
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Maraton Dębno, z siedzibą w Dębnie (dalej: my). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuro@maratondebno.pl.

2. Inspektor ochrony danych
- wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuro@maratondebno.pl.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy związanej z uczestnictwem w 49.Maratonie Dębno, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust 1 pkt b)* oraz mogą być przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia i przesyłanie przez Organizatora informacji i ankiet dot. Maratonu na adres email oraz sms uczestnika art. 6 ust 1 pkt a)* ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
- będziemy przechowywać ww. dane przez 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy

5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
- podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Maratonu Dębno i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia,
- organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
- w zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie w jakim zostanie wydane im polecenie.

6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do wycofania zgody,
- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
-  prawo usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
-  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE