Aktualnosć

Regulamin ORŁY BIEGOWE

Regulamin przyznawania tytułu

Zdobywcy Orłów Biegowych

 

§ 1

Organizator

 

1. Organizatorami cyklu Zdobywcy Orłów Biegowych są;

a) Gmina Grodzisk Wielkopolski

b) Gmina Postomino

c) Gmina Dębno


 

§ 2

Warunki uzyskania tytułu Zdobywcy Orłów Biegowych

 

1. Aby uzyskać tytuł Zdobywcy Orłów Biegowych należy ukończyć następujące biegi w roku kalendarzowym:

a) Maraton Dębno w Dębnie 

b) Grodziski Półmaraton "Słowaka" w Grodzisku Wielkopolskim

c) Bieg po Plaży w Jarosławcu

 

2. Udział w cyklu biegów Zdobywcy Orłów Biegowych jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z organizacją cyklu łącznie z pamiątkowym wizerunkiem Orła ponosi organizator.

3. Drugi cykl Zdobywcy Orłów Biegowych rozpocznie się Maratonem w Dębnie w 2023 roku

4. Biegacze, którzy będą brali udział w cyklu Zdobywcy Orłów Biegowych mają zagwarantowaną możliwość startu we wszystkich biegach cyklu. W przypadku nie ukończenia któregoś biegu gwarancja wygasa.


 

§ 3

Tytuł Zdobywcy Orła Biegowego oraz Zdobywcy Złotego Orła

 

1. Biegaczom, którzy spełnią warunki wskazane w § 2 zostanie przyznany tytuł Zdobywcy

Orła Biegowego oraz pamiątkowy wizerunek Orła.

2. Zawodnicy,którzy  w trzech kolejnych edycjach cyklu uzyskają tytuł Zdobywcy Orła Biegowego otrzymają wraz z trzecim Orłem tytuł Zdobywcy Złotego Orła oraz nagrodę specjalną statuetkę Złotego Orła

3. Pamiątkowy wizerunek Orła będzie wręczany biegaczom po zakończeniu ostatniego biegu cyklu-- Biegu po Plaży w Jarosławcu

 

§ 4

Ochrona danych osobowych

 

  1. Każda ze stron niniejszej umowy oświadcza, że pełni funkcję Administratora danych 

w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej "RODO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.

  1. W związku z realizacją Przedmiotu umowy każda ze stron niniejszej umowy może gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przechowywać, utrwalać albo w inny sposób przetwarzać dane osobowe, dostarczane przez drugą Stronę, niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, które można powiązać z konkretnymi osobami, w tym w szczególności dane osobowe pracowników, podwykonawców, dostawców obu Stron w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska służbowego, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  2. Każda ze stron umowy oświadcza ponadto, że:

3.1. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy będą przetwarzane
w celu realizacji Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

3.2. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, będą przechowywane przez czas, określony przepisami prawa, związanymi z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostaną zniszczone albo zwrócone drugiej stronie Umowy;

3.3. wykonuje we własnym zakresie względem osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowiązki informacyjne, wynikające z art. 13 i 14 RODO. 

  1. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez stronę umowy danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2, oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępne są na stronie internetowej Zleceniodawcy: www.grodzisk.wlkp.pl

  2. Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się do:

5.1. zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,

5.2. wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikającymi z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej,

5.3. nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zleceniodawcy, której informacja lub źródło informacji dotyczy.

 

§ 5

Informacje dodatkowe

1. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.malecki@grodzisk.wlkp.pl

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.