Aktualnosć

Regulamin Wirtualnego Maratonu Dębno 2021

Regulamin Wirtualnego Maratonu Dębno 2021

BIURO ORGANIZACYJNE: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20, 74-400 Dębno, tel/fax +48 95 760 2436

NUMER KONTA: STOWARZYSZENIE MARATON DĘBNO 03 1140 2004 0000 3102 7733 9362

I. ORGANIZATOR

 Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie, Stowarzyszenie Maraton Dębno przy współudziale Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno.

II. CEL

1. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

2. Promocja miasta i gminy Dębno.

III. TERMIN I MIEJSCE

Uczestnicy mają możliwość ukończenia biegu w następujący sposób:

- bieg w dniu 18 kwietnia 2021 roku na dystansie maratonu,

- bieg w dniu 18 kwietnia 2021 roku na dystansie półmaratonu,

- bieg w dniu 18 kwietnia 2021 roku na dystansie 10km,

- przebiegnięcie dystansu 42,195 km w maksymalnie czterech odcinkach  terminie od 18.04.-16.05.2021r.,

- przebiegnięcie dystansu 21,0975 km w maksymalnie czterech odcinkach terminie od 18.04.-16.05.2021r..

- przebiegnięcie dystansu 10 km w terminie od 18.04.-16.05.2021r..

IV. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 18 kwietnia 2021r. ukończą 18 lat. 

Uczestnik, wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy   ZGŁOSZENIE  i z dedykowanej aplikacji Maraton Dębno STS-Timing do pobrania z App Store i Sklep Play. 

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i  zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 17 kwietnia 2021r.

VI. OPŁATY

1. Każdy uczestnik biegu  ponosi koszty opłaty startowej. Stawki opłaty startowej wynoszą:

19zł – Pakiet Wirtualny zawierający dostęp do dedykowanej aplikacji, umieszczenie osiągniętego rezultatu w wynikach biegu wirtualnego, oraz do samodzielnego wydrukowania numer startowy, wirtualny medal i certyfikat ukończenia biegu.
29zł – Pakiet Standard zawierający Pakiet Wirtualny oraz medal jaki otrzymują uczestnicy 47.Maratonu Dębno2021.
89zł – Pakiet Premium zawierający Pakiet Standard oraz dedykowaną, oryginalną koszulkę techniczna firmy NewBalance, ręcznik, kubek i worek  z okolicznościowym nadrukiem.

 2. Sposoby odbioru  pakietów:

- osobisty                                     - 0 zł

- wysyłka na terenie kraju          - 17 zł

- wysyłka poza granicę Polski    - negocjowana


Opłaty wpisowego należy dokonywać przelewem elektronicznym DOTPAY umieszczonym na formularzu zgłoszeniowym po  dokonaniu zgłoszenia i zalogowaniu się do konta. Uiszczenie opłaty spowoduje automatyczne umieszczenie na liście startowej i nadanie  numeru.

UWAGA! NA LIŚCIE STARTOWEJ UKAŻĄ SIĘ TYLKO ZAWODNICY, KTÓRZY WYPEŁNILI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DOKONALI OPŁATY STARTOWEJ.

3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie maratondebno.pl. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 957602436  lub mailowo: maratondebno@wp.pl.
4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.
6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

VII. KLASYFIKACJE

1.Podczas biegów Wirtualnego 47. Maratonu Dębno prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdego z dystansów):
- klasyfikacja generalna,
- klasyfikacje kobiet / mężczyzn,

2.Podstawą klasyfikacji jest:

- skorzystanie z opcji trackingu w dedykowanej aplikacji mobilnej,

- przesłanie poprzez system wyników zrzutu z innej aplikacji mobilnej lub zegarka sportowego, które potwierdza pokonanie co najmniej deklarowanego dystansu w określonym czasie.

3. Termin przesyłania potwierdzeń upływa 23.05.2021r. 

4. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie maratondebno.pl bezpośrednio po biegu.

5. Dyplom (certyfikat) ukończeniaWirtualnego Maratonu Dębno 2021 do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony maratondebno.pl najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).                                                                                                                                          2.Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zatwierdzenia oświadczenia o znajomości regulaminu.
2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez, udostępniania sponsorom oraz partnerom 47.Maratonu Dębno w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Wirtualnego 47. Maratonu Dębno 2021. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 47. MARATONU DĘBNO 2021.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwanego dalej RODO):

1. Administrator danych
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Maraton Dębno, z siedzibą w Dębnie (dalej: my). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, 
e-mail biuro@maratondebno.pl.

2. Inspektor ochrony danych
- wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuro@maratondebno.pl.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy związanej z uczestnictwem w 47.Maratonie Dębno, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust 1 pkt b)*  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
- będziemy przechowywać ww. dane przez 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy

5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Maratonu Dębno i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia,
organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
w zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie w jakim zostanie wydane im polecenie.

6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE